Algemene voorwaarden Welovewebshops.nl

Door jouw webshop te plaatsen en/of aan te melden op Welovewebshops.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden van Welovewebshops.nl. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Website: door Welovewebshops.nl geëxploiteerde internet-website houdende een webshopgids.
Webshop: de partij die een overeenkomst sluit met Welovewebshops.nl.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen webshop en Welovewebshops.nl. Vermelding: door de aanmelding op Welovewebshops.nl heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. Welovewebshops.nl bepaalt of jouw webshop in aanmerking komt voor een vermelding in haar overzicht. Zodra jouw shop online wordt gezet, kun je deze terug vinden onder de passende categorie(en). De volgorde van de shops wisselt dagelijks. Voor de basisvermelding op Welovewebshops.nl betaal je € 125,00 per jaar. Dit bedrag wordt vanaf het moment dat jouw shop online wordt gezet vooruit gefactureerd voor een jaar. Bij onjuistheden in de vermelding kun je met Welovewebshops.nl contact opnemen, waarna Welovewebshops.nl de vermelding zal aanpassen. Je kunt Welovewebshops.nl altijd vragen om de plaatsing te wijzigen, waarbij de eerste aanpassing gratis is en je voor de overige wijzigingen € 25,- dient te voldoen.

Betaling
Welovewebshops.nl factureert webshop voor de basisvermelding één kalenderjaar vooruit bij aanmelding – voorafgaande aan het online plaatsen van de webshop. De basisvermelding van de webshop geldt voor de duur van één kalenderjaar, tenzij anders afgesproken. Na dit jaar wordt de vermelding automatisch verlengd, dus zonder dat enige opzegging of mededeling daarvan vereist is. Voor het verstrijken van deze periode, kun je aangegeven of je wederom een basisvermelding voor een nieuwe periode van één kalenderjaar wenst aan te gaan. Hiervan zal je ook bericht ontvangen vanuit de redactie van Welovewebshops.nl.

Welovewebshops.nl verstuurt haar facturen per e-mail. Alle tarieven van Welovewebshops.nl zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van tijdige betaling zal Welovewebshops.nl de basisvermelding, gelinkt aan webshop verwijderen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de webshop in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Welovewebshops.nl is vereist. In geval van verzuim is webshop over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, juridische kosten daaronder begrepen, komen voor rekening van webshop. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Webshop verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Welovewebshops.nl gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op nonactief stellen van de webshop, indien en zolang Webshop niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Welovewebshops.nl volledig heeft voldaan. Indien een webshop opnieuw actief wordt, dient deze de zgn. reactiveringskosten te betalen van € 45,-. Voor  de betaling van een basisvermelding aan Welovewebshops.nl is inbegrepen: de visuele opmaak en tekstuele vermelding van een webshop op Welovewebshops.nl, 1 correctieronde en 1 x exposure op social media. Wijzigingen na plaatsing als gevolg van wijziging van collectie of assortiment, faillissement, staking van activiteiten, naamswijziging of wijziging van eigenaar zijn niet inbegrepen in het abonnement en zijn voor eigen rekening. Welovewebshops.nl behoudt zich het recht vermeldingen op non-actief te zetten indien de URL verwijst naar derden, content niet beschikbaar is, of de webshops gesloten/opgeheven blijkt te zijn.

Intellectuele eigendom
Welovewebshops.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de website. In het geval Welovewebshops.nl in opdracht van webshop werkzaamheden voor webshop verricht of doet verrichten, vrijwaart webshop Welovewebshops.nl ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval Welovewebshops.nl gebruik maakt van door webshop aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst. Webshop staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Welovewebshops.nl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere webshops en vrijwaart Welovewebshops.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Aansprakelijkheid Welovewebshops.nl
De inhoud van de database wordt bepaald door de diverse webshops. Welovewebshops.nl is voor de inhoud van de database op geen enkele wijze aansprakelijk. Webshop vrijwaart Welovewebshops.nl voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Website c.q. voortvloeien uit gebruik van de Website. Welovewebshops.nl aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de website kan/kunnen worden verkregen.

Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen
Welovewebshops.nl staat in voor een beschikbaarheidspercentage van de website van tenminste 98%, waarbij nonbeschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Welovewebshops.nl liggen wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Welovewebshops.nl is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. Welovewebshops.nl is steeds gerechtigd de website, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van website ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de website. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Welovewebshops.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Welovewebshops.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Welovewebshops.nl of van derden daaronder begrepen.

Privacybepaling
Welovewebshops.nl behandelt informatie, die in het kader van de opdracht ter kennis komt, vertrouwelijk. Derden partijen, die eventueel bij de uitvoering van de plaatsing worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden. Welovewebshops.nl behandelt persoonsgegevens met zorg en gebruiken deze alleen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Welovewebshops.nl maakt gebruik van cookies.
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:
A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.
B. Cookies voor het tonen van gerichte advertenties
Deze site maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.
C. Cookies voor website analyse
Welovewebshops.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Welovewebshops.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Welovewebshops.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
D. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com, Instagram, Pinterest.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Alle rechten voorbehouden.
Op alle content, gepubliceerd op Welovewebshops.nl rusten rechten van intellectueel eigendom. Welovewebshops.nl geeft uitsluitend webshops toestemming om hun plaatsing te kopiëren voor eigen gebruik zonder schriftelijke toestemming van Welovewebshops.nl. Andere partijen is niet toegestaan gepubliceerde informatie openbaar te maken, te kopiëren of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Welovewebshops.nl. Welovewebshops.nl distantieert zich van verantwoording over rechten op content van webshops, welke gepubliceerd kunnen worden op Welovewebshops.nl. Welovewebshops.nl draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor rechten die eventueel verbonden zijn aan beeld-, merken-, en auteursrecht van de gepubliceerde webshops.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank te Eindhoven. © 2021 / Welovewebshops.nl