Algemene voorwaarden Welovewebshops.nl

Door jouw webshop te plaatsen en/of aan te melden op Welovewebshops.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden van Welovewebshops.nl. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Website: door Welovewebshops.nl geëxploiteerde internet-website houdende een webshopgids.
Webshop: de partij die een overeenkomst sluit met Welovewebshops.nl.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen webshop en Welovewebshops.nl. 

Vermelding: door de aanmelding op Welovewebshops.nl heb je je akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden. Welovewebshops.nl bepaalt of jouw webshop in aanmerking komt voor een vermelding in haar overzicht. Zodra jouw shop online wordt gezet, kun je deze terugvinden onder de passende categorie(en). De volgorde van de shops wisselt dagelijks. 

Voor een webshop vermelding op Welovewebshops.nl betaal je € 375,00 exclusief BTW. Dit bedrag wordt vanaf de aanvraag van de webshop vermelding vooruit gefactureerd. De webshop vermelding zal live blijven staan voor zolang Welovewebshops.nl live is, en de webshop zelf live staat. Indien de webshop tussentijds offline wordt gehaald behoudt Welovewebshops zich het recht voor de webshop pagina offline te halen. De webshop vermelding staat voor ten minste 3 jaar live.

Bij onjuistheden in de vermelding kun je met Welovewebshops.nl contact opnemen, waarna Welovewebshops.nl de vermelding zal aanpassen. Je kunt Welovewebshops.nl altijd vragen om de plaatsing te wijzigen, waarbij de eerste aanpassing gratis is en je voor de overige wijzigingen € 25,00 dient te voldoen.

Betaling
Welovewebshops.nl factureert de webshop voor de vermelding vooruit bij aanmelding – voorafgaande aan het online plaatsen van de webshop. De webshop vermelding geldt voor de duur van minimaal drie kalenderjaren, tenzij anders afgesproken. 

De samenwerking loopt voor minimaal 3 jaar en indien Welovewebshops.nl en de betreffende webshop daarna nog live staan loopt de samenwerking door zonder extra kosten. De webshop is jaarlijks zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van updates en/of feedback.

Welovewebshops.nl verstuurt haar facturen per e-mail. Alle tarieven van Welovewebshops.nl zijn uitgedrukt in Euro en exclusief BTW. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders afgesproken. 

Bij uitblijven van tijdige betaling zal Welovewebshops.nl de webshop vermelding, gelinkt aan webshop verwijderen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de webshop in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Welovewebshops.nl is vereist. In geval van verzuim is webshop over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, juridische kosten daaronder begrepen, komen voor rekening van webshop. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Webshop verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,-. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Welovewebshops.nl gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de webshop, indien en zolang Webshop niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Welovewebshops.nl volledig heeft voldaan. Indien een webshop opnieuw actief wordt, dient deze de zgn. reactiveringskosten te betalen van € 45,00. 

Voor de betaling van een webshop vermelding aan Welovewebshops.nl is inbegrepen: de visuele opmaak en tekstuele vermelding van een webshop op Welovewebshops.nl en 1 correctieronde. Wijzigingen na plaatsing als gevolg van wijziging van collectie of assortiment, faillissement, staking van activiteiten, naamswijziging of wijziging van eigenaar zijn niet inbegrepen in het abonnement en zijn voor eigen rekening. Welovewebshops.nl behoudt zich het recht vermeldingen op non-actief te zetten indien de URL verwijst naar derden, content niet beschikbaar is, of de webshops gesloten/opgeheven blijkt te zijn.

Intellectuele eigendom
Welovewebshops.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de website. In het geval Welovewebshops.nl in opdracht van webshop werkzaamheden voor webshop verricht of doet verrichten, vrijwaart webshop Welovewebshops.nl ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval Welovewebshops.nl gebruik maakt van door webshop aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst. Webshop staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Welovewebshops.nl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere webshops en vrijwaart Welovewebshops.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Aansprakelijkheid Welovewebshops.nl
De inhoud van de database wordt bepaald door de diverse webshops. Welovewebshops.nl is voor de inhoud van de database op geen enkele wijze aansprakelijk. Webshop vrijwaart Welovewebshops.nl voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met de Website c.q. voortvloeien uit gebruik van de Website. Welovewebshops.nl aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de website kan/kunnen worden verkregen.

Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen
Welovewebshops.nl staat in voor een beschikbaarheidspercentage van de website van tenminste 98%, waarbij non-beschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van Welovewebshops.nl liggen wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. Welovewebshops.nl is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. Welovewebshops.nl is steeds gerechtigd de website, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van website ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de website. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Welovewebshops.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Welovewebshops.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Welovewebshops.nl of van derden daaronder begrepen.

Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijke bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Nawerking
De bepaling van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Strijdige clausules
In het geval deze algemene voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Alle rechten voorbehouden
Op alle content, gepubliceerd op Welovewebshops.nl rusten rechten van intellectueel eigendom. Welovewebshops.nl geeft uitsluitend webshops toestemming om hun plaatsing te kopiëren voor eigen gebruik zonder schriftelijke toestemming van Welovewebshops.nl. Andere partijen is niet toegestaan gepubliceerde informatie openbaar te maken, te kopiëren of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Welovewebshops.nl. Welovewebshops.nl distantieert zich van verantwoording over rechten op content van webshops, welke gepubliceerd kunnen worden op Welovewebshops.nl. Welovewebshops.nl draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor rechten die eventueel verbonden zijn aan beeld-, merken-, en auteursrecht van de gepubliceerde webshops.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank te Midden Nederland.

© 2022 / Welovewebshops.nl